Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De verjaring van energieschulden : 1 of 5 jaar ?

Update in JUNI 2022 - LET OP, op 26/07/2017 heeft de wetgever het debat rond de verjaringstermijn voor energieschulden geregeld en de verjaringstermijn van 5 jaar ingesteld met betrekking tot de levering van goederen en diensten via water-, gas- of elektriciteitsdistributienetwerken (of telecom) - zie artikel 2277: Vorderingen voor de levering van goederen en diensten via water-, gas- of elektriciteitsdistributienetwerken of de levering van elektronische-communicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten via elektronische-communicatienetwerken verjaren na vijf jaar. .


Het artikel uit onze nieuwsbrief van februari over de verjaringstermijn van één jaar voor energierekeningen blijkt heel wat vragen te hebben opgeroepen …

Wat kan u hier concreet mee aanvangen?

In bijlage vindt u een modelbrief waarmee u de verjaringstermijn van één jaar kan inroepen, samen met een woordje uitleg.

Modelbrief verjaring energie 1 jaar
Voortaan kan u, krachtens het voornoemde arrest van het Hof van Cassatie van 8 januari 2015, de verjaring inroepen van een energierekening na een termijn van één jaar, op basis van art. 2272 van het Burgerlijk Wetboek.

Begindatum

De begindatum van de verjaring is de dag waarop de verplichting opeisbaar wordt. Er moet dus bekeken worden wat in het contract staat. In het kader van een verplichting om te betalen, zal men in het algemeen contractueel overeenkomen dat de schuld onmiddellijk opeisbaar wordt vanaf .... ( bv. : Electrabel en Lampiris: de facturen moeten betaald worden ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur).

Indien het contract geen precieze datum voorziet, begint de termijn te lopen vanaf de ingebrekestelling.

Uitzondering

Als het bestaan van de schuld blijkt uit een schrijven dat uitgaat van de consument, dan geldt de verjaringstermijn van 5 jaar zoals bepaald in artikel 2277 van het Burgerlijk wetboek.

Het moet wel degelijk gaan om een schrijven dat uitgaat van de consument (bijvoorbeeld een uitdrukkelijke erkenning van schulden of een door de consument ondertekende bestelbon voor stookolie). Een factuur van de leverancier is niet voldoende !

Let op voor de stuiting van de verjaring

Vergeet niet dat krachtens artikel 2248 van het Burgerlijk wetboek, de verjaringstermijn gestuit kan worden door
Een dagvaarding voor het gerecht

  1. Een betekening van een voorafgaand bevel tot betaling
  2. Een betekening van beslag
  3. Een erkenning van schuld (door een vrijwillige betaling, een schrijven)
  4. Een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs, verzonden door de advocaat van de schuldeiser of door de gerechtsdeurwaarder aangesteld door de schuldeiser, als die voldoet aan verschillende voorwaarden (zie ons artikel over dit onderwerp op dit link).

In dit geval begint een nieuwe termijn van één jaar te lopen.

Wat als de termijn van een jaar verstreken is? De schuldeiser heeft niets ondernomen, de schuldenaar heeft de schuld niet erkent…

De verjaring is verworven
Als de termijn van een jaar verstreken is zonder dat de schuldenaar de verjaringstermijn gestuit heeft middels één van de hierboven beschreven handelingen, dan is de verjaring verworven. De schuldeiser kan de consument/schuldenaar niet meer dwingen te betalen.

Behalve indien de schuldenaar heeft "bekend"

Opgelet! De korte verjaringstermijn van één jaar heeft als doel de consument te beschermen tegen oplichtingspraktijken van handelaars die meermaals de betaling zouden eisen van dezelfde aankoop. Ze is gebaseerd op het vermoeden dat de consument de schuld wel degelijk heeft betaald, maar dat hij niet in staat is om dit te bewijzen.

In de zaak waarover het Hof van Cassatie zich heeft uitgesproken, hebben de consumenten altijd volgehouden dat zij hun consumptie hadden betaald.

Gevolg: Indien de schuldenaar spontaan heeft bekend dat de schuld nog open staat en dat hij deze niet heeft voldaan, kan hij zich niet langer beroepen op de korte verjaringstermijn van één jaar. In dat geval is dus de verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing.

Deze bekentenis kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn (bijvoorbeeld in een brief waarin de consument een deel van het gefactureerde bedrag betwist, of waarin hij om een afbetalingsplan verzoekt).
Voor eventuele "slechte betalers" zal het dus wellicht niet zo vanzelfsprekend zijn om de verkorte verjaringstermijn te kunnen inroepen.

Let dus op hoe u uw brieven formuleert! Als u in een verzoek om een afrekening bijvoorbeeld stelt: "Mevrouw zegt mij dat zij XXXX verschuldigd is. Ik verzoek u vriendelijk mij een afrekening te sturen zodat ik een afbetalingplan kan voorstellen", dan is dat een bekentenis! U kan inspiratie opdoen in de modelbrieven voor verzoeken om een afrekening die u op deze website terugvindt.

Behalve indien de schuldenaar een "eed aflegt"
De schuldeiser kan zich ook verweren en er voor de rechtbank op aandringen dat de schuldenaar een plechtige verklaring (de eed) aflegt waarin hij zal moeten bevestigen dat hij de schuld wel degelijk heeft betaald (artikel 2275, 1°). Als de schuldenaar onder ede verklaart dat hij betaald heeft, dan wint hij de rechtszaak, indien hij weigert, dan verliest hij.

Wie moet wat bewijzen?

Opgelet: voor de rechtbank moet de consument de verjaring inroepen, aangezien in overeenstemming met artikel 2223 van het Burgerlijk wetboek, de rechter het middel van verjaring niet ambtshalve mag toepassen.
Maar, volgens artikel 870 van het Gerechtelijk wetboek ligt de last van het bewijs dat de schuldenaar afstand heeft gedaan van de verjaring bij de schuldeiser, die zich hierop beroept.

Hoe zullen de energieleveranciers op dit alles reageren?

Het is mogelijk dat de energieleveranciers zullen trachten om zich te verzetten tegen deze verjaringstermijn van één jaar, maar anderzijds is het van belang te weten dat de arresten van het Hof van Cassatie in de overgrote meerderheid van de gevallen door de hoven en rechtbanken worden gevolgd.
Het Hof van Cassatie controleert immers de correcte toepassing van de wet door de hoven en rechtbanken.
Het oordeelt niet over de grond van de zaak (de feiten), maar beoordeelt enkel de wettelijkheid van de betwiste beslissingen. Het controleert of de rechters de wet correct toepassen. Het Hof gaat dus na of de wet correct werd toegepast in het licht van de feiten zoals deze door de rechter ten gronde werden vastgesteld.
Indien het Hof van Cassatie oordeelt dat dit niet het geval is, zal het de beslissing nietig verklaren en de zaak verwijzen opdat een nieuwe uitspraak zou kunnen worden gedaan.
De tussenkomst van het Hof van Cassatie is er dus op gericht te garanderen dat de wetten correct en op identieke wijze worden geïnterpreteerd in heel het land.

Agenda

augustus 2022 :

Niets voor deze maand

juli 2022 | september 2022

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief