Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De totale of gedeeltelijke bescherming van de inkomens in geval van loonbeslag (AUGUSTUS 2014)

Het salaris of elke andere vorm van werkloon is voor beslag vatbaar, maar er bestaan limieten waaronder de loonoverdracht (en de inbeslagname) niet meer toepasbaar is.

Het gaat hier om een noodzakelijk levensminimumbedrag dat aan elke burger erkend wordt in artikel 1409 bis van het gerechtelijk wetboek.

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd per Koninklijk Besluit. Indien u de niet voor beslag vatbare bedragen wilt kennen klik hier.

Zijn eveneens voor beslag vatbaar

werkloosheidsuitkeringen, ziekenfondsuitkeringen, pensioenen of daarmee verwante voordelen, onderhoudsgeld voor de (ex-)partner, uitkeringen die een arbeidsongeval of beroepsziekte vergoeden, vakantiegeld, loopbaanonderbrekinguitkeringen, ....

Daarentegen zijn de volgende uitkeringen niet voor beslag vatbaar

Kindergeld, uitkeringen voor wezen, uitkeringen voor gehandicapten, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het leefloon en sociale uitkeringen van het OCMW, uitkeringen voor hulp aan een derde voor zware arbeidsongevallen, terugbetaling voor zorgen door het ziekenfonds, de verzekering voor arbeidsongevallen of het fonds voor beroepsziekten, uitkeringen voor gedetineerden die verband houden met hun werk.

Samenvoeging van inkomens

Wanneer iemand meerdere inkomens ontvangt, worden deze samengeteld. Het voor beslag vatbare bedrag wordt berekend op het totaal.

(voorbeeld: salaris en onderhoudsgeld, salaris en vakantiegeld, salaris en loopbaanonderbrekingsuitkering)

De uitkeringen die betrekking hebben tot meerdere maanden (ontslagvergoeding)

Men zal de uitkeringen moeten opsplitsen in maandelijkse bedragen en de diverse inkomens samenvoegen om het maandelijkse, voor inbeslagname vatbare, bedrag te bepalen.

Voorbeeld: een ontslagvergoeding van 6 maanden moet door 6 gedeeld worden. Het voor beslag vatbare bedrag wordt maandelijks berekend door bij het maandsalaris 1/6 van de ontslagvergoeding te voegen.

Uitzonderingen op niet voor beslag vatbare inkomens.

1. Het onderhoudsgeld:

De bedragen die verschuldigd zijn op basis van onderhoudsgeld ten gunste van een huwelijkspartner gedurende het huwelijk of na de scheiding, of ten gunsten van de kinderen zijn invorderbaar op de integraliteit van de inkomens.

Deze uitzondering beoogt:
- de niet voor beslag vatbare limieten.
- de niet voor beslag vatbare inkomsten (vb: leefloon, kindergeld)

Enkel de hulp door het OCMW blijft niet vatbaar voor beslag.

2. De terugbetaling van het onverschuldigde bedrag:

Wanneer sociale uitkeringen onterecht geïnd werden door iemand zal het organisme die ze uitkeerde ze mogen inhouden op de totaliteit van de uit te keren vergoedingen:

- in geval van fraude.
- voor kindergeld, in geval van onachtzaamheid of vergetelheid door de begunstigde.
- wanneer de achterstallen aan een ander organisme toekomen.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief