Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

Tweede golf – nieuwe maatregelen voor de beslagleggingen

gepubliceerd op 6/01/2021


CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling


Wetvoorstel om de schadebedingen te beperken (DECEMBER 2019)

Deze informatie werd gepubliceerd op de website van de VRT [1] : er is een wetsvoorstel ingediend om de bijkomende kosten die tijdens de minnelijke fase mogen worden aangerekend, te beperken.
Deze wetswijziging legt schuldeisers een maximumbedrag op dat naast de hoofdsom mag worden gevorderd in geval van betalingsachterstand. Tegelijkertijd maakt deze wet ook een einde aan een onrechtmatige praktijk van bepaalde deurwaarders die, tegen de geest maar niet tegen de vorm van de wet in, in de...


Nieuwe Europese rechtspraak op het gebied van vervoer (DECEMBER 2019)

Zoals u weet, is er sinds enkele jaren een krachtmeting aan de gang met de NMBS en haar gerechtsdeurwaarder, het bureau MODERO, betreffende de wettigheid van de forfaitaire toeslag (van € 200,00 en vervolgens € 225,00) die wordt aangerekend aan reizigers zonder geldig vervoersbewijs. Gaandeweg heeft de NMBS in dit verband gas teruggenomen om uiteindelijk haar algemene reglementaire voorwaarden op 27/04/2018 aan te passen en deze forfaitaire toeslagen om te zetten in administratieve boetes...


De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.
In de strijd tegen overmatige schuldenlast zal de Regering de diensten «schuldbemiddeling» versterken om het principe van budgetbegeleiding te veralgemenen. Pagina 33
Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders...


Wijziging van het systeem voor de inning van de griffierechten: wat zijn de gevolgen voor de veroordeelde schuldenaar ?(SEPTEMBER 2019)

Zoals we tijdens het rondetafelgesprek "Juridische Actualiteit" van 20/06/2019 reeds hebben besproken, werd het SYSTEEM VOOR DE INNING VAN DE GRIFFIERECHTEN GEWIJZIGD om de kosten van de toegang tot justitie te verminderen. Dit nieuwe systeem impliceert echter ook een verhoging van de genoemde griffierechten en kan ernstige financiële gevolgen hebben voor personen die zijn veroordeeld en het voorwerp uitmaken van een procedure tot gerechtelijke invordering.
1° Wat zijn griffierechten ?
Het...


Een wielklem aan uw voertuig ? Misschien is er wel een deurwaarder langs geweest... (SEPTEMBER 2019)

Nieuw in het arsenaal van de gerechtsdeurwaarder: is uw autoverzekering niet in orde of hebt u uw verkeersbelasting niet betaald of heeft u onbetaalde verkeersboetes, dan kunnen deurwaarders u voortaan het gebruik van het voertuig ontzeggen zodra het beslag is betekend.
1° Het principe van het vrije gebruik van in beslag genomen goederen :
Het zal u misschien verbazen als u er voor het eerst mee geconfronteerd wordt, maar als een deurwaarder beslag legt op roerende goederen, dan neemt hij...


Naleving van de AVG door de diensten schuldbemiddeling (OKTOBER 2018)

Zoals u weet, is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-GDPR) sinds 25 mei in werking getreden.
Wat houdt dit in voor de diensten schuldbemiddeling?
Deze Europese verordening is zowel binnen de openbare sector als de privésector van toepassing op al wie persoonsgegevens (dat wil zeggen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) of gevoelige gegevens (dat wil zeggen gegevens die betrekking hebben op minderjarigen of nog...


Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van economisch recht van kracht geworden: wat verandert er voor ons ? (JUIN 2018)

Als men het over Boek XX heeft, wat bedoelt men dan?
Boek XX van het Wetboek van economisch recht behandelt insolventieprocedures voor ondernemingen in moeilijkheden. Op zich is hier niets revolutionair aan: het gaat hier slechts om de integratie in een min of meer coherent geheel van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie, waarbij aan beide wetten een aantal wijzigingen worden aangebracht.
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat dit Boek XX voor ons...


Nieuwigheden op het vlak van onbetaalde telecomfacturen ! (JUNI 2018)

De wet telecom strekt ertoe de consumenten te beschermen inzake electronische communicatie.
Ze dateert van 2005 maar werd meermaals gewijzigd, oa. in 2012, om een beschermingsmaatregel van de consument toe te voegen, d.i . de mogelijkheid die de consument krijgt om zijn overeenkomst van onbepaalde duur kosteloos op te zeggen of zijn overeenkomst van bepaalde duur na zes maanden ook kosteloos te kunnen opzeggen.
De wet van 31 juli 2017 brengt nog ander nieuwigheden met zich mee. Zo...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief