Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

Nieuwe huurregels in Brussel: wat u moet weten

Sinds de 6e staatshervorming is de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgeheveld naar de Gewesten. Daarop nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 27 juli 2017 een verordening aan met het oog op de regionalisering van de huurwetgeving. Deze laatste treedt in werking op 1 januari 2018 en beoogt de hervorming van de regels die van toepassing zijn op huurcontracten in Brussel (voortaan te vinden in het nieuwe boek XI van de Brusselse huisvestingscode). We merken overigens op dat er aan een...


Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken....


Nieuwe modelbrief in verband met autoparkeerautomaten

Naar aanleiding van de vele antwoorden die sommige diensten voor schuldbemiddeling hebben ontvangen met betrekking tot onze modelbrief over oneerlijke bedingen in gemeentelijke reglementen in verband met parkeerautomaten, heeft het Steunpunt een modelbrief opgesteld als antwoord op dit schrijven.
Momenteel enkel beschikbaar in het Frans. Aarzel niet om het te vragen !


Inwerkingtreding van een nieuwe verjaringstermijn op het gebied van energie

Sinds 3 augustus 2017 is een nieuwe wet in werking getreden tot vaststelling van nieuwe verjaringstermijnen op het gebied van energie.
De verjaringstermijn voor energieschulden is thans vastgelegd op 5 jaar, ondanks onze aanbevelingen aan het federale parlement.
Meer informatie vindt u op: http://www.socialenergie.be/fr/la-p...


Nieuwe gevolgen van fiscale bemiddeling

In geval van meningsverschil met de FOD Financiën, is het mogelijk om een verzoek tot bemiddeling in te dienen bij de fiscale bemiddelingsdienst om een minnelijke aanzuiveringsregeling te bekomen.
De procedure heeft enkele wijzigingen ondergaan, die van toepassing zijn sinds 1 september 2017 en de inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst.
De nieuwe wet heeft evenwel het bemiddelingsaspect niet gewijzigd: het verslag dat door...


Nieuws over de invordering van belastingsschulden: invoering van een standaardprocedure voor de toekenning van afbetalingsplannen

Op 31 januari jl. werden wij door de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Inning en de Invordering) uitgenodigd op een infosessie die tot doel had "de instrumenten en diensten voor te stellen, die de overheid kan aanbieden aan de burger die met betalingsproblemen te maken krijgt".
In de bijlage vindt u de presentatie van deze infosessie.
Wat moeten we hieruit onthouden? Voortaan ligt de beoordelingsbevoegdheid voor de toekenning van een afbetalingsplan aan de belastingplichtige...


Wat verandert er voor u in de praktijk door de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht, of “Potpourri-wet I”?

De wet “Potpourri I” is op 19 oktober 2015 in werking getreden. Reeds in het stadium van “wetsontwerp” stuitten de voorgestelde hervormingen op felle kritiek vanwege tal van commentatoren . Wij treden hen graag bij in deze kritiek die ons volledig gegrond lijkt.
In wat volgt, gaat het er evenwel niet om de nieuwe maatregelen te beoordelen, maar wel om concreet te bekijken welke veranderingen zij met zich meebrengen in de manier waarop schuldbemiddelingsdossiers worden behandeld.
a) Betekenis...


De FOD Economie verklaart de oorlog aan onrechtmatige schadebedingen!

Na een klacht ingediend door een bemiddelaarster van het OCMW van Eghezée, heeft de FOD Economie aan Voo gevraagd zijn algemene voorwaarden aan te passen!
Geconfronteerd met de praktijken van deurwaarder Bordet die inningsrechten en ingebrekestellingskosten aanrekende in het kader van een minnelijke invordering voor rekening van de onderneming Tecteo/Voo, kreeg een schuldbemiddelaarster van het OCMW van Eghezée het goede idee om op 18 maart 2014 de FOD Economie hierover aan te spreken.
De...


Strafrechtelijke boetes en minnelijke afbetalingsplannen

Naar aanleiding van een aanvraag voor een (minnelijk) afbetalingsplan hebben bepaalde schuldbemiddelingsdiensten dit intrigerende (standaard) antwoord ontvangen van de ontvangers van penale boetes:
“Geachte Heer, Er zal vanaf heden geen afbetalingsplan meer worden toegekend voor strafrechtelijke boetes. Uiteraard zal iedere betaling die u spontaan verricht, worden afgetrokken van het openstaande saldo. Daarom vragen wij u om ons elk bedrag waarover u beschikt te storten op rekeningnummer...


De inningspraktijken van de maatschappij HOIST KREDIT AB

In februari jl. hadden we het al over de praktijken van de maatschappij HOIST inzake de inning van schulden.
Deze maatschappij is gespecialiseerd in de overname en de inning van vorderingen die als verloren worden beschouwd ("non-performing") en zet de vervolging goedkoop verder - meestal in de minnelijke fase - onder dreiging van gerechtelijke vervolging. U heeft misschien al opgemerkt in uw praktijk dat deze maatschappij gebruik maakt van de Europese betalingsbevelprocedure voor de...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief