Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.
In de strijd tegen overmatige schuldenlast zal de Regering de diensten «schuldbemiddeling» versterken om het principe van budgetbegeleiding te veralgemenen. Pagina 33
Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders...


Wijziging van het systeem voor de inning van de griffierechten: wat zijn de gevolgen voor de veroordeelde schuldenaar ?(SEPTEMBER 2019)

Zoals we tijdens het rondetafelgesprek "Juridische Actualiteit" van 20/06/2019 reeds hebben besproken, werd het SYSTEEM VOOR DE INNING VAN DE GRIFFIERECHTEN GEWIJZIGD om de kosten van de toegang tot justitie te verminderen. Dit nieuwe systeem impliceert echter ook een verhoging van de genoemde griffierechten en kan ernstige financiële gevolgen hebben voor personen die zijn veroordeeld en het voorwerp uitmaken van een procedure tot gerechtelijke invordering.
1° Wat zijn griffierechten ?
Het...


Een wielklem aan uw voertuig ? Misschien is er wel een deurwaarder langs geweest... (SEPTEMBER 2019)

Nieuw in het arsenaal van de gerechtsdeurwaarder: is uw autoverzekering niet in orde of hebt u uw verkeersbelasting niet betaald of heeft u onbetaalde verkeersboetes, dan kunnen deurwaarders u voortaan het gebruik van het voertuig ontzeggen zodra het beslag is betekend.
1° Het principe van het vrije gebruik van in beslag genomen goederen :
Het zal u misschien verbazen als u er voor het eerst mee geconfronteerd wordt, maar als een deurwaarder beslag legt op roerende goederen, dan neemt hij...


Nieuw verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling (JUNI 2019)

U vindt de nieuwe versie van het verzoekschrift tot CSR van de Franstalige Arbeidsrechtbank van Brussel op onderstaande link.
De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de volgende punten:
Pagina 1
(1) Oefent u of hebt u een beroepsactiviteit uitgeoefend op zelfstandige basis (in hoofdberoep of in bijberoep; hierbij inbegrepen als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap, als werkende vennoot, medewerkende echtgeno(o)t(e), beoefenaar van een vrij beroep, ondernemer,...


Nieuw verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling (OKTOBER 2018)

De rechters van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel die dossiers van CSR behandelen, hebben het verzoekschrift aangepast als gevolg van de nieuwe wet op de vrije beroepen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U vindt het nieuwe verzoekschrift via deze link. (in het Frans)
http://mediationdedettes.be/Comment-introduire-une-requete-en-308
De wijzigingen betreffen onder meer de volgende punten:
1. de zelfstandige beroepsactiviteit van de aanvragers (bladzijden 1 en 2);
2....


Naleving van de AVG door de diensten schuldbemiddeling (OKTOBER 2018)

Zoals u weet, is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-GDPR) sinds 25 mei in werking getreden.
Wat houdt dit in voor de diensten schuldbemiddeling?
Deze Europese verordening is zowel binnen de openbare sector als de privésector van toepassing op al wie persoonsgegevens (dat wil zeggen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) of gevoelige gegevens (dat wil zeggen gegevens die betrekking hebben op minderjarigen of nog...


Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van economisch recht van kracht geworden: wat verandert er voor ons ? (JUIN 2018)

Als men het over Boek XX heeft, wat bedoelt men dan?
Boek XX van het Wetboek van economisch recht behandelt insolventieprocedures voor ondernemingen in moeilijkheden. Op zich is hier niets revolutionair aan: het gaat hier slechts om de integratie in een min of meer coherent geheel van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie, waarbij aan beide wetten een aantal wijzigingen worden aangebracht.
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat dit Boek XX voor ons...


Nieuwigheden op het vlak van onbetaalde telecomfacturen ! (JUIN 2018)

De wet telecom strekt ertoe de consumenten te beschermen inzake electronische communicatie.
Ze dateert van 2005 maar werd meermaals gewijzigd, oa. in 2012, om een beschermingsmaatregel van de consument toe te voegen, d.i . de mogelijkheid die de consument krijgt om zijn overeenkomst van onbepaalde duur kosteloos op te zeggen of zijn overeenkomst van bepaalde duur na zes maanden ook kosteloos te kunnen opzeggen.
De wet van 31 juli 2017 brengt nog ander nieuwigheden met zich mee. Zo...


Nieuwe huurregels in Brussel: wat u moet weten (DECEMBER 2017)

Sinds de 6e staatshervorming is de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgeheveld naar de Gewesten. Daarop nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 27 juli 2017 een verordening aan met het oog op de regionalisering van de huurwetgeving. Deze laatste treedt in werking op 1 januari 2018 en beoogt de hervorming van de regels die van toepassing zijn op huurcontracten in Brussel (voortaan te vinden in het nieuwe boek XI van de Brusselse huisvestingscode). We merken overigens op dat er aan een...


Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek (DECEMBER 2017)

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken....

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief