Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van economisch recht van kracht geworden: wat verandert er voor ons?

Als men het over Boek XX heeft, wat bedoelt men dan?
Boek XX van het Wetboek van economisch recht behandelt insolventieprocedures voor ondernemingen in moeilijkheden. Op zich is hier niets revolutionair aan: het gaat hier slechts om de integratie in een min of meer coherent geheel van de Faillissementswet en de Wet op de gerechtelijke reorganisatie, waarbij aan beide wetten een aantal wijzigingen worden aangebracht.
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat dit Boek XX voor ons...


Nieuwigheden op het vlak van onbetaalde telecomfacturen !

De wet telecom strekt ertoe de consumenten te beschermen inzake electronische communicatie.
Ze dateert van 2005 maar werd meermaals gewijzigd, oa. in 2012, om een beschermingsmaatregel van de consument toe te voegen, d.i . de mogelijkheid die de consument krijgt om zijn overeenkomst van onbepaalde duur kosteloos op te zeggen of zijn overeenkomst van bepaalde duur na zes maanden ook kosteloos te kunnen opzeggen.
De wet van 31 juli 2017 brengt nog ander nieuwigheden met zich mee. Zo...


Nieuwe huurregels in Brussel: wat u moet weten

Sinds de 6e staatshervorming is de bevoegdheid inzake huurwetgeving overgeheveld naar de Gewesten. Daarop nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 27 juli 2017 een verordening aan met het oog op de regionalisering van de huurwetgeving. Deze laatste treedt in werking op 1 januari 2018 en beoogt de hervorming van de regels die van toepassing zijn op huurcontracten in Brussel (voortaan te vinden in het nieuwe boek XI van de Brusselse huisvestingscode). We merken overigens op dat er aan een...


Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken....


Nieuwe modelbrief in verband met autoparkeerautomaten

Naar aanleiding van de vele antwoorden die sommige diensten voor schuldbemiddeling hebben ontvangen met betrekking tot onze modelbrief over oneerlijke bedingen in gemeentelijke reglementen in verband met parkeerautomaten, heeft het Steunpunt een modelbrief opgesteld als antwoord op dit schrijven.
Momenteel enkel beschikbaar in het Frans. Aarzel niet om het te vragen !


Inwerkingtreding van een nieuwe verjaringstermijn op het gebied van energie

Sinds 3 augustus 2017 is een nieuwe wet in werking getreden tot vaststelling van nieuwe verjaringstermijnen op het gebied van energie.
De verjaringstermijn voor energieschulden is thans vastgelegd op 5 jaar, ondanks onze aanbevelingen aan het federale parlement.
Meer informatie vindt u op: http://www.socialenergie.be/fr/la-p...


Nieuwe gevolgen van fiscale bemiddeling

In geval van meningsverschil met de FOD Financiën, is het mogelijk om een verzoek tot bemiddeling in te dienen bij de fiscale bemiddelingsdienst om een minnelijke aanzuiveringsregeling te bekomen.
De procedure heeft enkele wijzigingen ondergaan, die van toepassing zijn sinds 1 september 2017 en de inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst.
De nieuwe wet heeft evenwel het bemiddelingsaspect niet gewijzigd: het verslag dat door...


Nieuws over de invordering van belastingsschulden: invoering van een standaardprocedure voor de toekenning van afbetalingsplannen

Op 31 januari jl. werden wij door de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Inning en de Invordering) uitgenodigd op een infosessie die tot doel had "de instrumenten en diensten voor te stellen, die de overheid kan aanbieden aan de burger die met betalingsproblemen te maken krijgt".
In de bijlage vindt u de presentatie van deze infosessie.
Wat moeten we hieruit onthouden? Voortaan ligt de beoordelingsbevoegdheid voor de toekenning van een afbetalingsplan aan de belastingplichtige...


Wat verandert er voor u in de praktijk door de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht, of “Potpourri-wet I”?

De wet “Potpourri I” is op 19 oktober 2015 in werking getreden. Reeds in het stadium van “wetsontwerp” stuitten de voorgestelde hervormingen op felle kritiek vanwege tal van commentatoren . Wij treden hen graag bij in deze kritiek die ons volledig gegrond lijkt.
In wat volgt, gaat het er evenwel niet om de nieuwe maatregelen te beoordelen, maar wel om concreet te bekijken welke veranderingen zij met zich meebrengen in de manier waarop schuldbemiddelingsdossiers worden behandeld.
a) Betekenis...


De FOD Economie verklaart de oorlog aan onrechtmatige schadebedingen!

Na een klacht ingediend door een bemiddelaarster van het OCMW van Eghezée, heeft de FOD Economie aan Voo gevraagd zijn algemene voorwaarden aan te passen!
Geconfronteerd met de praktijken van deurwaarder Bordet die inningsrechten en ingebrekestellingskosten aanrekende in het kader van een minnelijke invordering voor rekening van de onderneming Tecteo/Voo, kreeg een schuldbemiddelaarster van het OCMW van Eghezée het goede idee om op 18 maart 2014 de FOD Economie hierover aan te spreken.
De...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

augustus 2018 :

Niets voor deze maand

juli 2018 | september 2018

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief