Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder, een beroep dat niet gesanctioneerd kan worden? Analyse van de laatste uitspraken in tuchtzaken. (OKTOBER 2020)

We hebben onlangs kennis genomen van 3 interessante uitspraken in tuchtklachten tegen gerechtsdeurwaarders. Het betreft klachten die we zelf hebben ingediend of die particulieren of partnerverenigingen aan ons hebben meegedeeld. De 3 uitspraken werden gedaan in 3 verschillende stadia van de procedure. We delen ze met u via deze Nieuwsbrief.
Als orgaan voor juridische bijstand wordt het Steunpunt vaak geraadpleegd door bemiddelaars die twijfelen aan de wettelijkheid van een schuld, een...


Blijven gerechtsdeurwaarders ongestraft ? (FEBRUARI 2015)


Een klacht neerleggen tegen een gerechtsdeurwaarder (AUGUSTUS 2015)

Wie kan een klacht neerleggen?
De klacht kan worden neergelegd in naam van de schuldenaar, in welk geval hij de brief moet ondertekenen, of in naam van de dienst schuldbemiddeling. In dat geval moet een kopie van de schuldbemiddelingsovereenkomst worden bijgevoegd, ondertekend door de schuldbemiddelaar en de schuldenaar of bij gebreke een gemandateerde.
Waar klacht neerleggen?
Voor Brussel moet u de klachten richten aan: Arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het...


Veroordeling van een gerechtsdeurwaarder (OKTOBER 2017)


KLACHTENRAPPORT tegen de gerechtsdeurwaardeers (OKTOBER 2019 - UPDATE IN OKTOBER 2020, JUNI 2021 EN 2022)


Welke rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders. (OKTOBER 2019)

In de praktijk wordt een schuldbemiddelaar vaak geconfronteerd met maatregelen van deurwaarders die hij als onevenredig of onrechtmatig beschouwt. Door het statuut van ambtenaar van de burgerlijke stand is het beroep van gerechtsdeurwaarder een erg gecontroleerd en beschermd beroep, in die mate dat hij een zekere immuniteit lijkt te genieten en hem niets ten laste kan worden gelegd. Maar er bestaan echter verschillende rechtsmiddelen tegen misbruik door gerechtsdeurwaarders.
Dit artikel...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief